در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه  حقوق و الهیات  به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

بهزاد هاشمی

بهزاد هاشمی

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
اردوان شکوری

اردوان شکوری

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
محمد پرنور

محمد پرنور

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا پوربلاسی

حمیدرضا پوربلاسی

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
نعمت الله شادمان

نعمت الله شادمان

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
محمد بخشوده

محمد بخشوده

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
رضا کاظمی

رضا کاظمی

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
سارا علیزاده

سارا علیزاده

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
طناز کوه پایی

طناز کوه پایی

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
رضا رنگرز

رضا رنگرز

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
قاسم محسنی

قاسم محسنی

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر
صله شاعری

صله شاعری

 • اساتید دانشگاهی حقوق و الهیات
اطلاعات بیشتر