در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه  علوم پایه  به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

هانی علیخانی

هانی علیخانی

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
حسناسوری

حسناسوری

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
سپهر صادق سمیعی

سپهر صادق سمیعی

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
محمد خدابخشی

محمد خدابخشی

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
امیر نوروزی

امیر نوروزی

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
رامین لک

رامین لک

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر
سیروس خدادادی

سیروس خدادادی

  • اساتید دانشگاهی علوم پایه
اطلاعات بیشتر