مهدی خزایی

دروس : مدارهای مجتمع خطی(CMOS)-مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) -تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا-ریاضی عمومی(۱)و (۲)- معادلات دیفرانسیل-ریاضیات مهندسی پیشرفته

دانشگاه : اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺷﮭﺮری و ﺷﮭﺮﻗﺪس

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین - موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

تالیفات: تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- سیستم های کنترل خطی- تحلیل مدارهای الکتریکی -الکترومغناطیس - الکترونیک (۱)- الکترونیک(۲) - ریاضی عمومی (۱)و(۲) فنی مهندسی - آزمون ریاضی(۱)- آزمون ریاضی (۲)-ریاضی عمومی۱و۲ ویژه MBA-معادلات دیفرانسیل - مدارهای الکتریکی(۱)- مدارهای الکتریکی(۲)- ریاضی عمومی مدیریت و حسابداری-ریاضی عمومی(۲)-درس و تشریح مسائل سیگنال ها و سیستم ها- الکترومغناطیس پیشرفته -مخابرات پیشرفته-مدارهای الکتریکی (۱) و (۲)- زبان تخصصی مهندسی برق

 

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی فنی مهندسی

علی زارعی

علی زارعی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمود خاکسار عشاق

محمود خاکسار عشاق

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد علی

محمد علی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
رسا جمشیدی

رسا جمشیدی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حامد قلی پور

حامد قلی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حسین امام جمعه

حسین امام جمعه

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
علی فراهانی

علی فراهانی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
شهاب بهجتی

شهاب بهجتی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
قباد بهزادی پور

قباد بهزادی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد قلی پور

محمد قلی پور

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمدرضاکریم شجره

محمدرضاکریم شجره

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
عاطفه سادات حسینی

عاطفه سادات حسینی

 • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر