مهدی خزایی

دروس : مدارهای مجتمع خطی(CMOS)-مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) -تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا-ریاضی عمومی(1)و (2)- معادلات دیفرانسیل-ریاضیات مهندسی پیشرفته

دانشگاه : اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺷﮭﺮری و ﺷﮭﺮﻗﺪس

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین - موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

تالیفات: تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها- سیستم های کنترل خطی- تحلیل مدارهای الکتریکی -الکترومغناطیس - الکترونیک (1)- الکترونیک(2) - ریاضی عمومی (1)و(2) فنی مهندسی - آزمون ریاضی(1)- آزمون ریاضی (2)-ریاضی عمومی۱و۲ ویژه MBA-معادلات دیفرانسیل - مدارهای الکتریکی(1)- مدارهای الکتریکی(2)- ریاضی عمومی مدیریت و حسابداری-ریاضی عمومی(2)-درس و تشریح مسائل سیگنال ها و سیستم ها- الکترومغناطیس پیشرفته -مخابرات پیشرفته-مدارهای الکتریکی (1) و (2)- زبان تخصصی مهندسی برق

 

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی فنی مهندسی

محمود خاکسار عشاق

محمود خاکسار عشاق

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
محمد علی

محمد علی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
رسا جمشیدی

رسا جمشیدی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حامد قلی پور

حامد قلی پور

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
حسین امام جمعه

حسین امام جمعه

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر
علی فراهانی

علی فراهانی

  • اساتید دانشگاهی فنی مهندسی
اطلاعات بیشتر