در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری  به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

علی برزآبادی فراهانی

علی برزآبادی فراهانی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مجید جوشقانی

مجید جوشقانی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احمدرضا مدرسی

احمدرضا مدرسی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
امیر حسین یزدان پرست

امیر حسین یزدان پرست

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
نوید ملایی

نوید ملایی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حامد حشمتی

حامد حشمتی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
علی اکبرزاده

علی اکبرزاده

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رضا گنجی راد

رضا گنجی راد

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
منصور دریس

منصور دریس

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر