مهدی بصیری

دروس :فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ،سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته ،مدیریت استراتژیک،فناوری اطلاعات در مدیریت، سیستم های اطلاعات در مدیریت

موسسات: مبین، ماهان،جهاد دانشگاهی

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه پیام نور،دانشگاه جامع علمی کاربردی

تالیفات:راهنمای جامع فناوری اطلاعات ،فناوری اطلاعات برای مدیران ،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعاتی ،سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته،فناوری اطلاعات در مدیریت،کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمد جعفر زرین نگار

محمد جعفر زرین نگار

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا سلامی

علیرضا سلامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رامتین قسمتی

رامتین قسمتی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر