ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 98 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 124 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 122 کیلوبایت دانلود