1 لیست ارائه دروس روزنامه نگاری 90 کیلوبایت 0 ریال دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول روزنامه نگاری 88 کیلوبایت 0 ریال دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم روزنامه نگاری 116 کیلوبایت 0 ریال دانلود
4 لیست ارائه دروس روابط عمومی 131 کیلوبایت 0 ریال دانلود
5 وضعیت منابع-نیمسال اول روابط عمومی 88 کیلوبایت 0 ریال دانلود
6 وضعیت منابع-نیمسال دوم روابط عمومی 115 کیلوبایت 0 ریال دانلود