ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 95 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 100 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 141 کیلوبایت دانلود