ریاضی سوم تجربی

مقطع سوم دبیرستان ملت

 • شنبه

  11:45 الی 13:15

 • چهارشنبه

7:45 الی 11:15

حسابان

سوم دبیرستان هشترودی

 • یکشنبه

7:45 الی 11:15

 • یکشنبه

7:45 الی 11:15

حساب دیفرانسیل انتگرال

پیش دانشگاهی دبیرستان ارشاد

 • سه شنبه

7:30 الی 11:15

 • چهارشنبه

7:30 الی 11:30

ریاضی عمومی تجربی

پیش دانشگاهی هشترودی

 • یکشنبه

7:45 الی  11:15

 • دوشنبه

7:45 الی 9:15

حسابان

سوم دبیرستان ایران زمین

 • یکشنبه

12:45 الی 15:15

 • سه شنبه

12:45 الی 15:15

ریاضی مهندسی پیشرفته

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 • جمعه

8:00 الی 9:30

 • جمعه

10:00 الی 12:00