0 Like
افزایش سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور
افزایش سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد:
افزایش سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور

1. مطابق ماده 14 از بخش دوم آیین‌نامه آموزشی سنوات مجاز دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند 20 نیمسال است و برابر تبصره یک ازماده فوق دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند حداکثر سنوات مجاز آنها دردوره کارشناسی 10 نیمسال می‌باشد.

2. در مواردی که دانشجو در مهلت مقرر تعیین شده در آیین‌نامه آموزشی نتواند واحدهای خود را به اتمام برساند و یا نتواند میانگین کل خود را جبران نماید در صورت داشتن وضعیت تحصیلی مناسب امکان افزایش سنوات تحصیلی میسر است.

3. در مقطع کارشناسی افزایش دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از 20 نیمسال، برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند و دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از 10 نیمسال، برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی بعهده شورای آموزشی مرکز استان است.

4. در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر یک نیمسال در صورت فارغ‌التحصیلی با نظر شورای آموزشی استان به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می‌شود.

5. شماره دانشجوئی دانشجویانی که به این دانشگاه منتقل می‌شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده می‌شود اما سنوات مجاز اینگونه دانشجویان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه می‌گردد.

بنابراین برای محاسبه سنوات مجاز این دانشجویان فقط به شماره دانشجویی اکتفا نشود ودقیقاً سال پذیرش درکنکور سراسری مد نظرقرار گیرد.

6. به ازا هر15 واحد تطبیقی یک نیمسال تحصیلی از مجموع سنوات مجاز دانشجو کم می‌شود.

تبصره 1ـ دانشجویانی که تغییررشته می‌دهند سنوات مجاز آنها از سال پذیرش در دانشگاه محاسبه می‌شود.

تبصره 2ـ نیمسال دانشپذیری دانشجویان دوره‌های فراگیر مجموعاً یک نیمسال به حساب می‌آید. بدیهی است سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول پذیرفته شده از طریق دوره‌های فراگیر از نیمسال تبدیل وضعیت به دانشجویی و در زمان درخواست معافیت تحصیلی محاسبه می‌شود.

7. افزایش دو نیمسال تحصیلی بشرط داشتن شرایط زیر امکان پذیر است.

الف) امکان تکمیل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب) امکان احراز حداقل میانگین کل اعلام شده مطابق آئین نامه آموزشی برای ورودی‌های قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

8. دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند چنانچه امکان تکمیل سقف دوره با افزایش دو نیمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوی اخراجی بدون انصراف و در صورت گذراندن حداقل 70واحد مصوب دوره با عنوان کاردانی به نظام وظیفه معرفی شوند و پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه همراه با مدارک لازم جهت طرح درکمیسیون جهت بازگشت به تحصیل ارسال گردد.

9. دانشجویانی که سقف مصوب دوره را تکمیل نموده‌اند ولی میانگین کل خود را جبران نکرده‌اند می‌توانند در دو نیمسال برای اخذ واحدهای جبرانی حداکثرتا 22 واحد از درسهای که قبلاً آنها را با نمره بین  10تا 99/11 گذرانده‌اند استفاده کنند سقف تعداد واحدهای انتخابی در هر نیمسال برای ترمیم معدل حداکثر تا 12 واحد درسی است.