0 Like
برای تغییررشته در دانشگاه پیام نور داشتن شرایط زیرالزامی است.
مدارکی که دانشجو پیام نور باید در زمان ثبت نام ارائه نماید به شرح زیر می باشد:
برای تغییررشته در دانشگاه پیام نور داشتن شرایط زیرالزامی است.

1. شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد.

2. حداقل 24 واحد درسی گذرانده باشد.

3. میانگین کل 12 داشته باشد.

4. نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته، همان سال و سهمیه کمتر نباشد.

5. تغییر رشته درهمان گروه علمی ودر مقاطع هم سطح  ویا از بالا به پایین امکان پذیر است.

6. دانشجویان رشته‌های علوم پایه ومهندسی با میانگین15و رشته‌های علوم انسانی و هنر با میانگین16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجویان دوره‌های فراگیر نیز در صورت کسب نمره فوق می‌توانند تغییر رشته دهند.

7. تغییررشته دانشجویان دوره‌های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری و از طریق شرکت در آزمون (بند ج) نیز مقدور است. این امکان برای دانشجویان رسمی نیز فراهم می باشد.

8. دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل،پس از تطبیق درس‌ها امکان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد.

9. کلیه دروس عمومی و واحد‌های مشترک با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده‌اند عینا با همان نمره رد یا قبول در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.

10. تغییررشته دانشجویانی که به دستگاه‌های خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است.

11. تغییر رشته به رشته هایی که پذیرش آنها نیمه متمرکز است امکان پذیر نیست.

12. درمواردی که دانشجو دچار بیماری یا سانحه‌ای شود،  که امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارک، و نظر شورای آموزشی استان، می‌تواند درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییر رشته دهد.

13. تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا مرخصی تحصیلی است.

14. دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می‌تواند تغییر رشته دهد.

15. درصورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.

16. دانشجویی که  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصیه می‌شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا فراگیر اقدام نماید.

17. دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای تغییر رشته را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

در انتقال توام با تغییررشته، دانشجو باید هم شرایط انتقال و هم شرایط تغییررشته را کسب نماید.