تاریخ آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم سال ۱۳۹۵

یه مقام مسئول در  دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

دفترچه کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم سال ۱۳۹۵  در هفته اول آبان ماه ۱۳۹۵روی پایگاه سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

تاریخ آزمون اواخردی ماه ۱۳۹۵ خواهد بود و پس از اعلام نتایج ، دانشجویان از بهمن ماه ۱۳۹۵ وارد ترم دوم دانشگاه خواهند شد.