جامع ترین و کامل ترین تدریس مبحث مشتق توسط سالار عموزاده

۱-آشنایی با مفهوم مشتق

قسمت اول

قسمت دوم

۲-پیوستگی و مشتق پذیری

۳-دسته بندی نقاط مشتق ناپذیر

۴-تابع مشتق

۵-مماس بودن دو منحنی

۶-معادله‌ خط مماس  بر منحنی از نقطه‌ای واقع بر آن

۷-معادله‌ خط مماس  بر منحنی از نقطه خارج از آن

۸-زاویه بین دو منحنی

۹-حد تابع مشتق

۱۰-ساده کردن قبل از مشتق

۱۱-قضایای مشتق

۱۲-مشتق گیری به کمک عکس قضایای مشتق

۱۳-قضیه‌ی فشردگی در مشتق

۱۴-مشتق عامل صفرکننده

۱۵-رابطه بین مشتقات دو تابع  کسری

۱۶-رابطه بین مشتقات دو تابع  دارای عامل مزدوج

۱۷-مشتق پذیری توابع  چند جمله ای و گویا

۱۸-مشتق پذیری توابع چند ضابطه

۱۹-مشتق پذیری توابع رادیکالی

۲۰-مشتق قدرمطلق

۲۱-مشتق تابع جزء صحیح

۲۲-مشتق پذیری روی بازه

۲۳-مشتق تابع زنجیره ای

۲۴-مشتق تابع مرکب

۲۵-مشتق تابع  پارامتری

۲۶-مشتق تابع نسبت به تابع

۲۷-مشتق تابع ضمنی

۲۸-مشتق مثلثاتی

۲۹-مشتق‌پذیری توابع متناوب

۳۰-مشتق پذیری توابع صحیح و غیر صحیح

۳۱-مشتق پذیری توابع گویا و گنگ

۳۲-مشتق‌پذیری تابع علامت

۳۳-مشتق پذیری تابع هوی ساید

۳۴-مشتق مراتب بالاتر

۳۵-مشتق عامل صفرکننده در مشتق مراتب بالاتر

۳۶-معادلات دیفرانسیل

۳۷-آهنگ تغییرات

۳۸-سرعت-شتاب متوسط و لحظه ای