0 Like
عدم همکاری دکتر شاهرخ کروبی با موسسه سنا
عدم همکاری دکتر شاهرخ کروبی با موسسه سنا

اینجانب شاهرخ کروبی از سال ۹۷  به علت عدم پرداخت مالی به اینجانب و همکاران من در زمینه کتب کمک آموزشی و فیلم های آموزشی و عدم عقد قرار داد هیچ گونه همکاری با موسسه سنا نداشته و مسئولیتی در این زمینه با این موسسه ندارم .