0 Like
قسمت سوم پارت ۱ مرتضی محسنی کبیر_ محمد گنجی_رفیع رفیعی
۱-مشاور خوب باید سه مشخصه اصلی داشته باشه که اکثر مشاور ها هر سه رو با هم ندارند ۲-دینی رو ۴ روزه نمی توان ۱۰۰ زد ۳-هدیه ویژه استاد محسنی کبیر پک تست زنی و جمعبندی کشکول ۴-توصیه به استفاده از وب اپ وبلایت که در حال حاضر رایگان هست ۵- ۷۰ درصد اساتید و مشاورین کنکور به فکر درآمد هستند.
قسمت سوم پارت ۱ مرتضی محسنی کبیر_ محمد گنجی_رفیع رفیعی