0 Like
قسمت نوزدهم _ رفیع رفیعی _ بابک بامداد
حرف های آموزنده ای از استاد بابک بامداد که اهمیت آموزش ابتدایی و دوره اول متوسطه رو بیان کرد و اینکه تدریس و معلمی عشق است و به بررسی نواقصی پرداخته شد و پیشنهاداتی که امید داریم روزی به جواب برسد
قسمت نوزدهم _ رفیع رفیعی _ بابک بامداد