0 Like
معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان
معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان به شرح زیر می باشد.
معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

 معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

 ۱-دانشگاه صنعتی شریف :  رتبه ۶۹۷
 ۲- دانشگاه تهران : رتبه ۷۶۸
 ۳- دانشگاه علوم پزشکی تهران:رتبه ۸۵۴
 ۴-دانشگاه تربیت مدرس : رتبه ۹۱۲
 ۵- دانشگاه اصفهان :رتبه ۹۱۴
 ۶- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : رتبه۹۳۱
 ۷-دانشگاه شیراز : رتبه ۹۵۶
۸- دانشگاه امیرکبیر : رتبه ۹۵۸

 گفتنی است در صدر لیست برترین دانشگاه های جهان نیز دانشگاه های هاروارد، استنفورد و MIT جایگاه سه دانشگاه برتر را به خود اختصاص داده است.