معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

 معرفی برترین دانشگاه های ایران در جهان

 ۱-دانشگاه صنعتی شریف :  رتبه ۶۹۷
 ۲- دانشگاه تهران : رتبه ۷۶۸
 ۳- دانشگاه علوم پزشکی تهران:رتبه ۸۵۴
 ۴-دانشگاه تربیت مدرس : رتبه ۹۱۲
 ۵- دانشگاه اصفهان :رتبه ۹۱۴
 ۶- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : رتبه۹۳۱
 ۷-دانشگاه شیراز : رتبه ۹۵۶
۸- دانشگاه امیرکبیر : رتبه ۹۵۸

 گفتنی است در صدر لیست برترین دانشگاه های جهان نیز دانشگاه های هاروارد، استنفورد و MIT جایگاه سه دانشگاه برتر را به خود اختصاص داده است.