0 Like
مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال ۹۵ و ۹۶ در گروه انسانی
مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال ۹۵ و ۹۶ در گروه انسانی مطابق جدول زیر می باشد:
مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال ۹۵ و ۹۶ در گروه انسانی

مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها در سال ۹۵ و ۹۶ گروه  علوم انسانی را مشاهده کنید.

رشته‌ی حقوق

دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه آیت‌اله بروجردی ـ بروجرد

روزانه

۵۰

۶۲

شبانه

۱۴

۲۰

دانشگاه آیت‌اله حایری ـ میبد

روزانه

۴۰

۳۵

دانشگاه اصفهان

روزانه

۵۰

۶۰

شبانه

۲۵

۱۰

دانشگاه الزهرا (س)ـ )تهران ویژه خواهران(

روزانه

۲۵

۳۰

دانشگاه بجنورد

روزانه

۴۵

۵۰

دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان

روزانه

۵۰

۷۰

دانشگاه بیرجند

روزانه

۴۰

۴۵

شبانه

۲۰

۱۵

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ـ قزوین

روزانه

۴۰

۴۰

دانشگاه تبریز

روزانه

۲۱

۲۱

شبانه

۱۴

۱۴

دانشگاه تهران

روزانه

۸۰

۸۰

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

روزانه

۵۰

۶۰

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش)

روزانه

۳۰

۳۰

دانشگاه حکیم سبزواری ـ سبزوار

روزانه

۴۰

۴۰

شبانه

۱۰

۱۰

دانشگاه رازی ـ کرمانشاه

روزانه

۴۵

۴۰

شبانه

۴۵

۰

دانشگاه زابل

روزانه

۳۵

۳۵

پردیس خودگردان

۳۵

۳۵

دانشگاه زنجان

روزانه

۳۵

۳۵

دانشگاه سمنان

روزانه

۲۰

۴۰

شبانه

۱۰

۲۰

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

۴۰

۹۰

دانشگاه شهرکرد

روزانه

۲۸

۳۲

شبانه

۱

۳

دانشگاه شهید باهنر ـ کرمان

* روزانه

۱۲

۲۰

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

روزانه

۶۰

۱۱۰

دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

روزانه

۳۵

۵۰

شبانه

۵

۰

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ـ تبریز

روزانه

۳۵

۳۵

شیراز دانشگاه

روزانه

۶۰

۷۰

* مجازی دولتی

۱۲۰

۲۰۰

دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران

روزانه

۲۵

۳۰

شبانه

۲۵

۲۵

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

۵۰

۳۰

شبانه

۱۰

۱۵

دانشگاه قم

روزانه

۶۰

۱۰۰

دانشگاه

روزانه

۲۱

۱۷

کاشان

شبانه

۹

۹

دانشگاه کردستان ـ سنندج

روزانه

۴۰

۴۰

شبانه

۴۰

۳۵

دانشگاه گیلان ـ رشت

روزانه

۴۰

۴۰

شبانه

۴۰

۴۰

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد

روزانه

۲۵

۳۰

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

۳۵

۳۰

شبانه

۳۵

۳۰

دانشگاه مراغه

روزانه

۴۰

۴۰

شبانه

۱۰

۵

دانشگاه ملایر

روزانه

۴۰

۳۵

شبانه

۴۰

۳۵

دانشگاه یزد

روزانه

۴۰

۷۰

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) ـ قم (ویژه خواهران)

روزانه

۳۵

۳۵

شبانه

۳۵

۳۵

مجتمع آموزش عالی گناباد

روزانه

۳۵

۳۰

شبانه

۵

۲

جمع کل

روزانه

۱۴۵۲

۱۶۷۴

شبانه

۴۴۳

۳۷۳

مجازی دولتی

۱۲۰

۲۰۰

پردیس خودگردان

۳۵

۳۵

جمع کل

۲۰۵۰

۲۲۸۲

 

* کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق

* محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی

 

 

 

رشته‌ی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی (فقط مرد)

دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

روزانه

۴۲

۱۰۰

رشته‌ی کارشناسی علوم قضایی (فقط مرد)

دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

روزانه

۶۰

۱۵۰

* پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.)

 

تهیه کننده: حمید محدثی

 

 

رشته‌ی مدیریت بازرگانی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه ارومیه

روزانه

۳۰

۳۰

دانشگاه اصفهان

روزانه

۲۴

۱۸

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

۱۵

۱۵

دانشگاه ایلام

روزانه

۱۵

روزانه ۱۲

شبانه ۱۲

شبانه

۹

دانشگاه بجنورد

روزانه

۳۰

۳۰

دانشگاه بوعلی سینا ـ محل تحصیل دانشکده مدیریت رزن

روزانه

۲۴

۳۰

دانشگاه تهران

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه تهران ـ محل تحصیل پردیس فارابی قم

روزانه

۱۵

۱۵

دانشگاه خلیج فارس ـ بوشهر

روزانه

۲۷

۲۷

دانشگاه رازی ـ کرمانشاه ـ محل تحصیل دانشکده مدیریت جوانرود

روزانه

۲۴

۳۰

دانشگاه زنجان

روزانه

۲۴

۲۱

دانشگاه سمنان

روزانه

۱۸

روزانه ۱۸

شبانه ۶

شبانه

۶

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

۱۸

۲۷

دانشگاه شهید باهنر ـ کرمان

روزانه

۳۰

روزانه۲۱

شبانه ۹

شبانه

۱۲

دانشگاه شهید باهنر-کرمان- محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت

شبانه

۴۸

۲۴

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

روزانه

۱۸

۱۸

دانشگاه شهید چمران ـ اهواز

روزانه

۲۱

روزانه ۲۴

شبانه ۲۴

شبانه

۲۱

دانشگاه شیراز

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران

روزانه

۹

روزانه ۹

شبانه ۸

شبانه

۹

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

۱۲

روزانه ۱۵

شبانه ۶

شبانه

۳

دانشگاه قم

روزانه

۳۶

۵۱

دانشگاه کاشان

روزانه

۱۰

روزانه ۱۱

شبانه ۵

شبانه

۵

دانشگاه کردستان ـ سنندج

روزانه

۲۴

۲۴

دانشگاه گنبد ـ محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر

روزانه

۲۴

۲۴

دانشگاه گیلان ـ رشت

روزانه

۲۷

روزانه ۲۷

شبانه ۲۷

شبانه

۲۷

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد

روزانه

۱۵

روزانه ۱۸

شبانه ۱۸

شبانه

۱۵

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر

روزانه

۱۲

روزانه ۳۰

شبانه

۱۲

دانشگاه لرستان ـ محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان

روزانه

۱۲

روزانه ۲۴

شبانه ۱۲

شبانه

۱۲

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

۲۴

روزانه ۲۱

شبانه ۲۱

شبانه

۲۴

دانشگاه محقق اردبیلی ـ اردبیل

روزانه

۲۱

روزانه ۲۴

شبانه

۹

دانشگاه ولایت ـ ایرانشهر

روزانه

۲۱

روزانه ۲۴

شبانه ۹

شبانه

۹

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

۱۸

روزانه ۱۵

شبانه ۶

شبانه

۶

دانشگاه یزد

روزانه

۲۱

۲۴

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه ـ قم

روزانه

۲۱

روزانه ۱۵

روزانه ۱۵

شبانه

۲۱

مجتمع آموزش عالی گناباد

روزانه

۲۲

روزانه ۲۲

شبانه ۲

شبانه

۲

جمع کل

روزانه

۶۹۸

۷۳۳

شبانه

۲۵۰

۱۷۴

جمع کل

۹۴۸

۹۰۷

 

رشته‌ی مدیریت مالی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه آیت‌اله حایری ـ میبد

روزانه

۲۴

۲۱

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

۱۵

۱۵

دانشگاه تهران

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه تهران ـ محل تحصیل پردیس فارابی قم

روزانه

۱۵

۱۵

دانشگاه خوارزمی ـ تهران

روزانه

۱۵

۲۱

دانشگاه رازی ـ کرمانشاه ـ محل تحصیل دانشکده مدیریت جوانرود

روزانه

۲۴

۳۰

دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان

روزانه

۱۵

۱۲

شبانه

۱۵

۱۲

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

روزانه

۱۸

۱۸

دانشگاه یزد

روزانه

۲۱

۲۴

جمع کل

روزانه

۱۶۵

۱۷۱

شبانه

۱۵

۱۲

جمع کل

۱۸۰

۱۸۳

 

رشته‌ی مدیریت صنعتی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه اصفهان

روزانه

۲۴

۱۸

دانشگاه بوعلی سینا ـ محل تحصیل دانشکده مدیریت رزن

روزانه

۲۴

۳۰

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ـ قزوین

روزانه

۲۴

۲۴

دانشگاه تهران

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه خلیج فارس ـ بوشهر

روزانه

۲۷

۲۷

دانشگاه زنجان

روزانه

۲۷

۲۱

دانشگاه سمنان

شبانه

۲۴

۲۴

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

۱۸

۲۷

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

روزانه

۱۸

۱۸

دانشگاه شیراز

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

۲۴

۲۴

شبانه

۲۴

۲۴

دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران

روزانه

۹

۹

شبانه

۹

۸

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

۱۲

۱۵

شبانه

۳

۶

دانشگاه قم

روزانه

۳۶

۵۷

دانشگاه گنبد ـ محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر

روزانه

۲۴

۲۴

دانشگاه گیلان ـ رشت

روزانه

۲۷

۲۷

شبانه

۲۷

۲۷

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد ـ محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر

شبانه

۲۴

۳۰

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

۲۴

۲۱

شبانه

۲۴

۲۱

دانشگاه ولی عصر ـ رفسنجان

روزانه

۳۰

۲۴

شبانه

۱۸

 

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

۱۸

۱۵ روزانه

۶ شبانه

شبانه

۶

دانشگاه یزد

روزانه

۲۱

۲۷

مجتمع آموزش عالی گناباد

روزانه

۲۷

۲۴

شبانه

۶

۲

مرکز آموزش عالی لامرد

روزانه

۲۷

۲۴

جمع کل

روزانه

۴۷۷

۴۸۶

شبانه

۱۶۵

۱۴۹

جمع کل

۶۴۲

۶۳۵

 

رشته‌ی مدیریت دولتی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت ۹۵

ظرفیت ۹۶

دانشگاه ارومیه

روزانه

۲۷

۳۰

دانشگاه اصفهان

روزانه

۲۴

۱۸

دانشگاه اردکان

روزانه

۱۵

۱۵

شبانه

۳

۲

دانشگاه بوعلی سینا -همدان محل تحصیل دانشکده مدیریت رزن

روزانه

۲۴

۳۰

دانشگاه تهران

روزانه

۱۸

۱۵

دانشگاه تهران ـ محل تحصیل پردیس فارابی قم

روزانه

۱۵

۱۵

دانشگاه سمنان

شبانه

۲۴

۲۴

دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان

روزانه

۱۵

۱۵

شبانه

۱۵

۱۵

دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران

روزانه

۱۸

۱۸

دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران

روزانه

۹

۹

شبانه

۹

۸

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

۱۲

۱۵

شبانه

۳

۶

دانشگاه ولایت ـ ایرانشهر

روزانه

۲۱

۲۴

شبانه

۹

۹

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

۱۸

۱۵

شبانه

۶

۶

جمع کل

روزانه

۲۱۶

۲۱۹

شبانه

۶۹

۷۰

جمع کل

۲۸۵

۲۸۹