همایش ادبیات کنکور استاد امید مهماندوست

برای نحوه ثبت نام در همایش  ادبیات کنکور سال ۱۳۹۶ استاد امید مهماندوست با شماره ۰۹۱۱۸۹۲۲۲۷۶ تماس حاصل فرمایید.

 آشنایی با استاد مهماندوست:

مدرس : زبان فارسی-ادبیات فارسی-آرایه های ادبی-تاریخ ادبیات

مدرس مدارس :دانا در منطقه1، تدبیرعلم در منطقه2، ملت و توسعه در منطقه3، امیرکبیر در منطقه4، فرزانگان پویا در منطقه5، فرهیختگان در منطقه6، کیمیا در منطقه9، آرمان نو در کرج، وهمچنین دبیر پروازی قشم و اصفهان

موسسات:خوارزمی،آیندگان،مدرسان تهران، اندیشمندان،دانشجو،علوی،قلم چی و...وآموزشگاه های فعال سال تحصیلی95-96: قلم چی،سرای دانش، طلوع علم، گاج، امیرکبیر و ....