همایش ادبیات کنکور استاد مهماندوست

برای نحوه ثبت نام در همایش  ادبیات کنکور سال 1398استاد امید مهماندوست با شماره تلفن رزو و هماهنگی 09905503237تماس حاصل فرمایید.

 

 آشنایی با استاد مهماندوست:

مدرس : زبان فارسی-ادبیات فارسی-آرایه های ادبی-تاریخ ادبیات

مدرس مدارس :دانا در منطقه۱، تدبیرعلم در منطقه۲، ملت و توسعه در منطقه۳، امیرکبیر در منطقه۴، فرزانگان پویا در منطقه۵، فرهیختگان در منطقه۶، کیمیا در منطقه۹، آرمان نو در کرج، وهمچنین دبیر پروازی قشم و اصفهان

موسسات:خوارزمی،آیندگان،مدرسان تهران، اندیشمندان،دانشجو،علوی،قلم چی و...وآموزشگاه های فعال : قلم چی،سرای دانش، طلوع علم، گاج، امیرکبیر و ....