پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
0 Like
جامع ترین تدریس تابع توسط مهندس سالار عموزاده
جامع ترین تدریس تابع توسط مهندس سالار عموزاده
جامع ترین تدریس تابع توسط مهندس سالار عموزاده

معرفی تابع

 

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده (قسمت اول)

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده (قسمت دوم)

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده (قسمت سوم)

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده (قسمت چهارم)

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده (قسمت پنجم)

معرفی تابع توسط مهندس سالار عموزاده(قسمت ششم)(قسمت آخر)

 

 

 

دامنه

آموزش دامنه تابع _ قسمت (۱) توسط مهندس سالار عموزاده

آموزش دامنه تابع قسمت (۲) توسط مهندس سالار عموزاده

آموزش دامنه تابع _ قسمت (۳) توسط مهندس سالار عموزاده

 

برد

 

آموزش برد تابع قسمت(۱) توسط مهندس سالار عموزاده

آموزش برد تابع قسمت(۲) توسط مهندس سالار عموزاده

آموزش برد تابع قسمت(۳) توسط مهندس سالار عموزاده

آموزش برد تابع قسمت(۴) توسط مهندس سالار عموزاده

 

 

 

تساوی دو تابع

آموزش تساوی دو تابع توسط مهندس سالار عموزاده

 

محاسبه ضابطه f(x)

محاسبه ضابطه (x)f قسمت اول_مهندس سالار عموزاده

محاسبه ضابطه (x)f قسمت دوم_مهندس سالار عموزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه ضابطه (x)f قسمت اول_مهندس سالار عموزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه ضابطه (x)f قسمت دوم_مهندس سالار عموزاده