سوابق ضبط فیلم:

-انتشارات گاج

-ستاره شو گاج

-گروه آموزش سبز

-فرادرس

-مدارس خارج از کشور

-موسسه روشنگران