در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین مشاوران آموزشی به دانش پذیران ، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.