یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
0 Like
جامع ترین و کامل ترین تدریس مبحث مشتق توسط سالار عموزاده
جامع ترین و کامل ترین تدریس مبحث مشتق توسط سالار عموزاده دبیر مدارس برتر تهران،طراح آزمون های قلمچی، تحلیل گر آزمون های گاج، مولف کتاب های کمک درسی گاج و...،مدرس فیلم های کمک آموزشی
جامع ترین و کامل ترین تدریس مبحث مشتق توسط سالار عموزاده

۱-آشنایی با مفهوم مشتق

قسمت اول

قسمت دوم

۲-پیوستگی و مشتق پذیری

۳-دسته بندی نقاط مشتق ناپذیر

۴-تابع مشتق

۵-مماس بودن دو منحنی

۶-معادله‌ خط مماس  بر منحنی از نقطه‌ای واقع بر آن

۷-معادله‌ خط مماس  بر منحنی از نقطه خارج از آن

۸-زاویه بین دو منحنی

۹-حد تابع مشتق

۱۰-ساده کردن قبل از مشتق

۱۱-قضایای مشتق

۱۲-مشتق گیری به کمک عکس قضایای مشتق

۱۳-قضیه‌ی فشردگی در مشتق

۱۴-مشتق عامل صفرکننده

۱۵-رابطه بین مشتقات دو تابع  کسری

۱۶-رابطه بین مشتقات دو تابع  دارای عامل مزدوج

۱۷-مشتق پذیری توابع  چند جمله ای و گویا

۱۸-مشتق پذیری توابع چند ضابطه

۱۹-مشتق پذیری توابع رادیکالی

۲۰-مشتق قدرمطلق

۲۱-مشتق تابع جزء صحیح

۲۲-مشتق پذیری روی بازه

۲۳-مشتق تابع زنجیره ای

۲۴-مشتق تابع مرکب

۲۵-مشتق تابع  پارامتری

۲۶-مشتق تابع نسبت به تابع

۲۷-مشتق تابع ضمنی

۲۸-مشتق مثلثاتی

۲۹-مشتق‌پذیری توابع متناوب

۳۰-مشتق پذیری توابع صحیح و غیر صحیح

۳۱-مشتق پذیری توابع گویا و گنگ

۳۲-مشتق‌پذیری تابع علامت

۳۳-مشتق پذیری تابع هوی ساید

۳۴-مشتق مراتب بالاتر

۳۵-مشتق عامل صفرکننده در مشتق مراتب بالاتر

۳۶-معادلات دیفرانسیل

۳۷-آهنگ تغییرات

۳۸-سرعت-شتاب متوسط و لحظه ای

 

verification