صابر عبدلملکی

دروس :برنامه ریزی آموزشی،نظارت و راهنمایی تعلیماتی،برنامه ریزی درسی

موسسات:آموزش عالی آزاد مبین،آموزش عالی آزاد سروش دانایی،آموزش عالی آزاد علوم فنون،آموزش عالی آزاد دانش نوین

تالیفات:برنامه ریزی آموزشی،نظارت و راهنمایی تعلیماتی،برنامه ریزی درسی

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی

نیما شاهین فر

نیما شاهین فر

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
حسینی

حسینی

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
امید صالحیان

امید صالحیان

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
صالح شریف نسب

صالح شریف نسب

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
پرستو حسن زاده

پرستو حسن زاده

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
مستانه نیکخواه

مستانه نیکخواه

  • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر