حسن کرمی

دروس : مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، مدیریت منابع انسانی پیشرفته

موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین

دانشگاه:

تالیفات:مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

 

 

 

مطالب دیگر اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

الهام رمضان نیا

الهام رمضان نیا

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سلامی

سلامی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
فرزین اشرفی

فرزین اشرفی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احسان قمری

احسان قمری

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

  • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر