یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
0 Like
قسمت سی و ششم _ رفیع رفیعی _ نیما نقدلو
در این برنامه با رویکرد کسب و کار حرفه ای و تیم سازی صحبت شد : نیما نقد لو : تیم سازی عامل موفقیت است و کار گروهی مدیر فروش و مدیر آموزش حرفه ای رهبر خوبی باید باشه در فروش بیمه هدف باید کمک به بیمه گذار باشه نه سود مالی در فروش تخصصی باید فروشنده کاملا با پرستیج و با کلاس باشد مکان قرار هم باید حرفه ای و با امکانات باشد خرید بیمه های زندگی برای همه لازم و واجبه و یکی از موارد و نشانه های توسعه یافتگی هست طرح ترنم باران تا ۲ سال در انحصار شرکت باران هست و مناسب ترین گزینه برای سرمایه گذاری فروشنده ها باید به محصولی که معرفی میکنند قلبا اعتقاد داشته باشند پس نیاز هست که فروشنده بیمه زندگی اول این بیمه رو برای خودش تهیه کند سرعت ثبت تا صدور بیمه نامه باران ۲۴ ساعت و در صورت تایید پزشک ۲۴ ساعت هست سود واریزی باران ۶ ماه بعد قابل برداشت است سود باران بالاترین سود موجود و منطبق بر تورم و حتی جلوتر از آن است
قسمت سی و ششم _ رفیع رفیعی _ نیما نقدلو