در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه  کشاورزی و منابع طبیعی به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

علیرضا اعتماد

علیرضا اعتماد

  • اساتید دانشگاهی کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات بیشتر