ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس 101 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول 116 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم 120 کیلوبایت دانلود