جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش الگو و دنباله توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت دوم ) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت دوم ) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش الگو و دنباله توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت اول) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش الگو و دنباله (قسمت اول) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش الگو و دنباله توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salarجامع ترین آموزش نمودار خوانی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش نمودار خوانی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش نمودارخوانی کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salarجامع ترین آموزش تقعر نقطه عطف _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش تقعر نقطه عطف _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تقعر و نقطه عطف کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش تقعر نقطه عطف _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش تقعر نقطه عطف _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تقعر و نقطه عطف کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش بهینه سازی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش بهینه سازی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش بهینه سازی کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salarجامع ترین آموزش اکسترمم نسبی قسمت دوم _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۴

جامع ترین آموزش اکسترمم نسبی قسمت دوم _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش اکسترمم نسبی کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه ۲ و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir ۰۹۱۲۲۷۸۹۴۸۶ te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش اکسترمم نسبی قسمت اول _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۳

جامع ترین آموزش اکسترمم نسبی قسمت اول _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش اکسترمم نسبی کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش نقطه بحرانی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۳

جامع ترین آموزش نقطه بحرانی _کاربرد مشتق_ توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش نقطه بحرانی کاربرد مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش تابع درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۳

جامع ترین آموزش تابع درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تابع درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش معادلات خط (هندسه تحلیلی) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۲-۰۳

جامع ترین آموزش معادلات خط (هندسه تحلیلی) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تابع درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۲۰

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۲۰

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت دوم) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۲۰

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت دوم) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت اول) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۲۰

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم (قسمت اول) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش معادله درجه دوم توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salar www.instagram.com/math_salarجامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۱۴

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salarwww.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۱۴

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه 2 و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir 09122789486 te.me/math_salarwww.instagram.com/math_salar


جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم) توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۴۰۲-۰۱-۱۴

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم) توسط مهندس سالار عموزاده

جامع ترین آموزش تابع نمایی و لگاریتمی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی صداو سیما طراح و تحلیلگر آزمون های آزمایشی قلمچی ، گاج، گزینه ۲ و..... مولف ده ها عنوان کتاب های کمک آموزشی در گاج ، سیمیا و.... تدریس در مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو، رادیو کنکور و..www.salaramouzadeh.ir ۰۹۱۲۲۷۸۹۴۸۶ te.me/math_salar www.instagram.com/math_salar