خرید دروس دوازدهم ریاضی موسسه روشنگر
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۴

خرید دروس دوازدهم ریاضی موسسه روشنگر

خرید دروس دوازدهم ریاضی موسسه مجازی روشنگر،ریاضی مهندس عموزاده،فیزیک مهندس رفیعی،عربی استاد پیمان کشاورز،دین و زندگی استاد خیر الله اسماعیلی


تدریس زاویه بین دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۳

تدریس زاویه بین دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس زاویه بین دو منحنی توسط مهندس سالار عموزادهمدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۳

تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه ای خارج از منحنی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه روی منحنی توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۳

تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه روی منحنی توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس معادله خط مماس بر منحنی از نقطه روی منحنی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


تدریس شرط مماس بودن دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۳

تدریس شرط مماس بودن دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس شرط مماس بودن دو منحنی توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


تدریس تابع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۳

تدریس تابع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس تابع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


دسته بندی نقاط مشتق ناپذیر مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

دسته بندی نقاط مشتق ناپذیر مهندس سالار عموزاده

تدریس دسته بندی نقاط مشتق ناپذیر توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar


تدریس پیوستگی و مشتق پذیری توسط مهندس سالار عموزاده
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

تدریس پیوستگی و مشتق پذیری توسط مهندس سالار عموزاده

تدریس پیوستگی و مشتق پذیری توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور(روشنگر)،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486t.me/ math_salar


تدریس آشنایی با مفهوم مشتق توسط مهندس سالار عموزاده_قسمت 2
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

تدریس آشنایی با مفهوم مشتق توسط مهندس سالار عموزاده_قسمت 2

تدریس آشنایی با مفهوم مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور(روشنگر)،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486t.me/ math_salar


تدریس آشنایی با مفهوم مشتق _مهندس سالار عموزاده _ قسمت 1
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

تدریس آشنایی با مفهوم مشتق _مهندس سالار عموزاده _ قسمت 1

تدریس آشنایی با مفهوم مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور(روشنگر)،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486t.me/ math_salar


جمع بندی سریع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده_ قسمت دوم
 • ۱۳۹۹-۰۱-۱۲

جمع بندی سریع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده_ قسمت دوم

جمع بندی سریع مشتق توسط مهندس سالار عموزاده مدرس حسابان و ریاضی مدارس و موسسات برتر تهران، مولف کتاب های کمک آموزشی گاج و سیمیا و.. مدرس فیلم های آموزشی گاج، گروه آموزش سبز،فرادرس،ایرانیان خارج از کشور،آموزیتو و... www.salaramouzadeh.ir 09122789486 t.me/math_salar