تغییر ظرفیت رشته‌های ریاضی در سال 96 نسبت به سال 95

با مقایسه جدول ظرفیت پذیرش رشته های ریاضی در سال 95 و 96 مشاهده می کنیم ظرفیت پذیرش در سال 96 نسبت به سال قبل در دوره های روزانه افزایش و در دوره های شبانه و پردیس های خودگردان کاهش یافته است.

 

ظرفیت پذیرش در رشته ریاضی سال 96   


 


ظرفیت پذیرش در رشته ریاضی سال 95