0 Like
قسمت بیست و پنجم _ رفیع رفیعی _ پریناز حیدری
در بین مدارس و آموزش حلقه گم شده ای داریم به نام روانشناس مشاور باید انگیزشی ,تحصیلی و روانشناس باشه شکایت شدید از افرادی که بچه ها رو از مسیر اصلی منحرف میکنند داشت
قسمت بیست و پنجم _ رفیع رفیعی _ پریناز حیدری