0 Like
مرخصی تحصیلی در دانشگاه پیام نور
مرخصی تحصیلی در دانشگاه پیام نور به شرح زیر می باشد:
مرخصی تحصیلی در دانشگاه پیام نور
  1. دانشجویان می‌توانند در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
  2. دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند و در دوره‌های کاردانی یک نیمسال و کارشناسی 2 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کنند مدت مرخصی تحصیلی جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه می‌گردد.

3.دانشجویانی که بعنوان مامور دولت، و یا همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به خارج اعزام می‌شوند می‌توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز خود از حداکثر 4 سال مرخصی دیگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه ثابت بهره مند شوند.