فرزاد روشنی

مدرس :ادبیات فارسی-زبان فارسی-ادبیات کنکور

سوابق تدریس: مدرس دانشگاه آزاد ، فرهنگیان ،سما  از سال ۹۳ تا حال

آموزشگاه های قلم چی از سال ۸۵ تا۹۰ -آموزشگاه علوی-علم و فرهنگ -دبیرستان نمونه دولتی امام صادق-نمونه دولتی امام خمینی-دانش-روزبهان

تالیفات:

۱-ارایه های ادبی در کنکور
۲-مباحث کنکوری زبان فارسی
۳-قرابت معنایی در کنکور
۴-لغت و املا در کنکور
۵-اژدها در منظومه های حماسی

شماره همراه : ۰۹۱۲۲۹۹۸۱۹۴

 

مطالب دیگر دبیران زبان و ادبیات فارسی

شهرام باراد

شهرام باراد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
داود تالشی

داود تالشی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
حمیدرضا تاجیک

حمیدرضا تاجیک

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
سید رضا حسینی یکتا

سید رضا حسینی یکتا

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
اشکان خانقاه

اشکان خانقاه

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
شاهین شاهین زاد

شاهین شاهین زاد

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
میلاد مطلبی

میلاد مطلبی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
مسیح گرجی

مسیح گرجی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
بهزاد ذاکری

بهزاد ذاکری

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
رسول معصومی

رسول معصومی

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
امیر بهرام دوست

امیر بهرام دوست

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر
نواب رحیمی پور

نواب رحیمی پور

 • دبیران زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات بیشتر