تالیفات:

1-بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات سیمیا

2-کتاب ریاضی عمومی ( 1 )- انتشارات سیمیا

3-کتاب ریاضی پایه- انتشارات مهراندیش

4-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات گاج

5-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات شایگان

6-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات دانش پذیر

7- کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال – انتشارات سیمیا

8- بانک سوالات حساب دیفرانسیل کنکور  از سال 88 الی96 -انتشارات سیمیا

9- بانک سوالات  ریاضی عمومی رشته علوم تجربی  کنکور  از سال 88 الی 96 -انتشارات سیمیا

10- بانک سوالات  امتحانی حساب دیفرانسیل -انتشارات سیمیا

11- بانک سوالات امتحانی حسابان -انتشارات سیمیا

12- بانک سوالات امتحانی رشته مدیریت کارشناسی ارشد از سال 86 الی 95-انتشارات سیمیا

13- بانک سوالات امتحانی رشته MBA از سال 86 الی 95-انتشارات سیمیا

14- بانک سوالات امتحانی رشته  حسابداری کارشناسی ارشد از سال 86 الی 95- انتشارات سیمیا