تالیفات:

1-کتاب  آس ریاضی دهم - انتشارات نیمکت گاج

2-کتاب حسابان (2) انتشارات نیمکت سبز

3- کتاب ریاضی (3)  انتشارات نیمکت سبز

4-کتاب حسابان(1) انتشارات نیمکت سبز

5- کتاب  جامع ریاضی پایه وحسابان (1)و(2) انتشارات نیمکت سبز

6-کتاب  جامع ریاضی (1)و(2)و (3) انتشارات نیمکت سبز

7-کتاب ریاضی پایه- انتشارات مهراندیش

8-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات گاج

9-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات شایگان

10-کتاب بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات دانش پذیر

11- کتاب حساب دیفرانسیل انتگرال – انتشارات سیمیا

12- بانک سوالات ریاضی پایه وحسابان (1) و(2) کنکور از سال 88 الی97 -انتشارات سیمیا

13- بانک سوالات  ریاضی عمومی رشته علوم تجربی  کنکور  از سال 88 الی 97-انتشارات سیمیا

14- بانک سوالات  امتحانی حساب دیفرانسیل -انتشارات سیمیا

15- بانک سوالات امتحانی حسابان -انتشارات سیمیا

16- بانک سوالات امتحانی رشته مدیریت کارشناسی ارشد از سال 86 الی 95-انتشارات سیمیا

17- بانک سوالات امتحانی رشته MBA از سال 86 الی 95-انتشارات سیمیا

18- بانک سوالات امتحانی رشته  حسابداری کارشناسی ارشد از سال 86 الی 95- انتشارات سیمیا

19-بانک سوالات ریاضی عمومی- انتشارات سیمیا

20-کتاب ریاضی عمومی ( 1 )- انتشارات سیمیا