در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین مشاوران آموزشی به دانش آموزان ،مدارس و موسسات آموزشی معرفی می گردد.

 

 

مهرداد_ امجدیان

مهرداد_ امجدیان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور قاسم آباد

علی آقاجان پور قاسم آباد

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
طباطباییان

طباطباییان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سعید غیاثوند

سعید غیاثوند

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد ترکمن

محمد ترکمن

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی سلطانی

علی سلطانی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
شاهرخ کروبی

شاهرخ کروبی

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سید مهدی رهبر

سید مهدی رهبر

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
بیژن امجدیان

بیژن امجدیان

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
رضا دولتشاد

رضا دولتشاد

  • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر