در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین مشاوران آموزشی به دانش آموزان ،مدارس و موسسات آموزشی معرفی می گردد.

 

 

منصور رخشان

منصور رخشان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سعید غیاثوند

سعید غیاثوند

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
نادر شفاعی

نادر شفاعی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور قاسم آباد

علی آقاجان پور قاسم آباد

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
مهرداد_ امجدیان

مهرداد_ امجدیان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
طباطباییان

طباطباییان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
محمد ترکمن

محمد ترکمن

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
علی سلطانی

علی سلطانی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
شاهرخ کروبی

شاهرخ کروبی

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
سید مهدی رهبر

سید مهدی رهبر

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
بیژن امجدیان

بیژن امجدیان

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر
رضا دولتشاد

رضا دولتشاد

 • مشاوران تحصیلی
اطلاعات بیشتر