چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۰
0 Like
شروع کلاس های آنلاین موسسه بات زیر نظر انتشارات بنی هاشمی
شروع کلاس های آنلاین موسسه بات زیر نظر انتشارات بنی هاشمی با بارترین اساتید کشور
شروع کلاس های آنلاین موسسه بات زیر نظر انتشارات بنی هاشمی

قای مهرافشان ریاضی یکشنبه ۴/۲۰ ساعت ۱۵
آقای علیخانی فیزیک یکشنبه ۴/۲۰ ساعت ۱۷
آقای عدلی زبان یکشنبه ۴/۲۰ ساعت ۱۲
آقای اکبری زیست دوشنبه ۴/۲۱ ساعت ۱۵
آقای کشاورز عربی دوشنبه ۴/۲۱ ساعت ۱۷
آقای نامور شیمی چهارشنبه ۴/۲۳ ساعت ۱۶
آقای قدمیان دینی چهارشنبه ۴/۲۳ ساعت ۱۵