اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 


در راستای تحقق اهداف آموزشی در این بخش برترین اساتید گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری  به دانش پذیران، دانشجویان و موسسات آموزشی معرفی می گردد.


 

علی برزآبادی فراهانی

علی برزآبادی فراهانی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مجید جوشقانی

مجید جوشقانی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
احمدرضا مدرسی

احمدرضا مدرسی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
امیر حسین یزدان پرست

امیر حسین یزدان پرست

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
نوید ملایی

نوید ملایی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حامد حشمتی

حامد حشمتی

 • اساتید دانشگاهی علوم تربیتی و روانشناسی
اطلاعات بیشتر
علی اکبرزاده

علی اکبرزاده

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رضا گنجی راد

رضا گنجی راد

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمدرضا گرامی

محمدرضا گرامی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علی آقاجان پور

علی آقاجان پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
منصور دریس

منصور دریس

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضا صفرقلی

علیرضا صفرقلی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
هادی منافی

هادی منافی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
سعید امین پور

سعید امین پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
رامتین قسمتی

رامتین قسمتی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
ناصر عسگری

ناصر عسگری

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
محمدرضا میری پور

محمدرضا میری پور

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مصطفی حسان

مصطفی حسان

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
علیرضاساجدی

علیرضاساجدی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
مهدی ستاری

مهدی ستاری

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
جهانگیر علی محمدی

جهانگیر علی محمدی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حمزه شیخ

حمزه شیخ

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حمید جوادی

حمید جوادی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر
حسن کرمی

حسن کرمی

 • اساتید دانشگاهی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
اطلاعات بیشتر