ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس پژوهشگری اجتماعی 117 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول پژوهشگری اجتماعی 100 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم پژوهشگری اجتماعی 123 کیلوبایت دانلود
4 لیست ارائه دروس تعاون و رفاه اجتماعی 122 کیلوبایت دانلود
5 وضعیت منابع-نیمسال اول تعاون و رفاه اجتماعی اجتماعی 100 کیلوبایت دانلود
6 وضعیت منابع-نیمسال دوم تعاون و رفاه اجتماعی 136 کیلوبایت دانلود
7 لیست ارائه دروس برنامه ریزی اجتماعی و رفاه 81 کیلوبایت دانلود
8 وضعیت منابع-نیمسال اول برنامه ریزی اجتماعی و رفاه 130 کیلوبایت دانلود
9 وضعیت منابع-نیمسال دوم برنامه ریزی اجتماعی و رفاه 126 کیلوبایت دانلود
10 لیست ارائه دروس مددکاری اجتماعی 74 کیلوبایت دانلود
11 وضعیت منابع-نیمسال اول مددکاری اجتماعی 100 کیلوبایت دانلود
12 وضعیت منابع-نیمسال دوم مددکاری اجتماعی 125 کیلوبایت دانلود