ردیف نام فایل حجم فایل دانلود
1 لیست ارائه دروس روزنامه نگاری 90 کیلوبایت دانلود
2 وضعیت منابع-نیمسال اول روزنامه نگاری 88 کیلوبایت دانلود
3 وضعیت منابع-نیمسال دوم روزنامه نگاری 116 کیلوبایت دانلود
4 لیست ارائه دروس روابط عمومی 131 کیلوبایت دانلود
5 وضعیت منابع-نیمسال اول روابط عمومی 88 کیلوبایت دانلود
6 وضعیت منابع-نیمسال دوم روابط عمومی 115 کیلوبایت دانلود