shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
مقدمه:
به منظور هماهنگ ساختن آموزش حقوق در دانشکدههای حقوق کشور و منطبق ساختن آن با آئیننامههای آموزش عالی مصوب شورای عالی برنامهریزی برنامهای بوسیله کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی تهیه و تدوین یافته است، مشخصات کلی این برنامه که به تصویب شورای عالی برنامهریزی رسیده است به شرح زیر است:
 
تعریف و هدف:
دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دورههای آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن:

آموزش رشتههای اسلامی و عرفی حقوق، تربیت افراد برای رفع نیازمندی های قضائی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره حقوقی (کارشناسی) در وزارتخانهها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق حقوق مملکت در سطح بینالمللی است.
علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود.در معرفی این علم باید گفت که هر گونه روابطی که آثار حقوقی از آن ایجاد شود، می تواند موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این روابط  می تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسؤولیت هایی که اشخاص در خطایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسئولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگر اشاره کرد. همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین الملل می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولت ها و سازمان های بین الملل  می پردازد.

نقش و توانایی:
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و بیان خوب لازمه ی موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق شود لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطایی است؛ یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب قرار می دهد یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان مسلط و سلیس و بلیغ، قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد.
فارغالتحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی میتوانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.
1- در قضا
2- در مسائل تحریر دعاوی که شامل بازپرسی و دادیاری است.
3- در مسائل تحریر ادله مانند معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضور در دادگاه ها به دلائل مختلف از قبیل مرض و غیره.
4- در ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی
5- در ادارات اجرای احکام (مدنی و کیفری)
6- در ادارات ثبت اسناد و املاک
7- در دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار
8- در وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
9- در تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد.
10- مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارتخانهها و مؤسسات دیگر دولتی.

ضرورت و اهمیت:
ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره با توجه به موارد زیر معلوم میشود:
1- آموزش وسیع و همهجانبه رشتههای عرفی و اسلامی حقوق در رابطه با یکدیگر.
2- تحقیقات عامی در سطح جهانی برای همسطح نگاهداشتن رشتههای فرهنگ اسلامی که بخصوص در دورههای کارشناسی ارشد و تخصصی.
3- آموزش و تحقیق در رشتههای حقوق سایر ملل و اقوام که با کشور ما ارتباطات (سیاسی و بازرگانی و فرهنگی و اقتصادی) دارند.

موقعیتشغلیدر ایران :
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه های دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیلان لیسانس با دشواری هایی توام است بخصوص متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانکها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سر دفتری دفاتر اسناد رسمی بپردازد.