عباس اشرفی

مدرس مدارس و موسسات برتر کشور

مولف اولین کتاب دیفرانسیل قلم چی

مولف  و مدیر کتاب های کمک آموزشی انتشارات مهر و ماه

مطالب دیگر دبیران ریاضی

بابک نهرینی

بابک نهرینی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میثم بهرامی جویا

میثم بهرامی جویا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علیرضا کاظمی بقا

علیرضا کاظمی بقا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
محمد دهقان

محمد دهقان

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پیام کریمی نیا

پیام کریمی نیا

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهدی ربیعی

مهدی ربیعی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
پدرام کرد

پدرام کرد

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
میلاد فراهانی

میلاد فراهانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
علی ایمانی

علی ایمانی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مریم نصیری

مریم نصیری

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
مهرداد آرمند

مهرداد آرمند

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر
سوگند روشنی

سوگند روشنی

 • دبیران ریاضی
اطلاعات بیشتر