دروس :   ریاضی آمار، ریاضیات کنکور ،اقتصاد کنکور و پایه ،آمار احتمال یازدهم ریاضی

سوابق تدریس دانشگاهی :

1) تدریس ریاضیات و امار احتمال 1و 2و در دانشگاه الزهرا (س) 
2) تدریس اقتصاد در دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه علمی کاربردی
3)    تدریس آمار احتمال در دانشگاه الزهرا (س)
 

سوابق تد ریس در موسسات :

1) تدریس ریاضیات و اقتصاد کنکور موسسه راهیان کوثر 
2) تدریس اقتصاد کنکور موس سه راه طلایی 
3)    برگزاری همایش و کارگاه اقتصاد و آمار احتمال به صورت مجازی و در سطح کشور
5)    برگزاری کارگاه اقتصاد سنجی از طرف انج م ن علمی دانشگاه ها در سطح کشور به صورت مجازی
6)    برگزاری کارگاههای آمار احتمال  1و 2

 تالیفات : 

1)    نویسنده کتاب اقتصاد خرد و کلان  (انتشارات آرسا)
2)    نویسنده کتاب امار احتمال (انتشارات آرسا)
3)    عضو کمیته داوران اولین همایش ملی راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
4)      تدریس آمار احتمال  1و  2در دانشگاه الزهرا (س)
5)    برگزاری کارگاه اقتصاد سنجی در دانشگاه الزهرا (س)
6)    برگزاری کارگاههای آمار احتمال  1و 2
 

 سوابق تدریس مدارس :  

1)    تدریس  ریاضیات کنکورانسانی در دبیرستانهای  نمونه دولتی و غیر انتفاعی سلمان – نیکان – باقیات الصالحات – شایستگان نور  - پیام جاوید 
2)    تدریس کنکوری اقتصاد در دبیرستان نمونه دولتی سلمان – مجتمع رفاه – راهیان کوثر – شایستگان نور – باقیات الصالحات  - موسسه راهیان کوثر 
3)    تدریس ریاضیات پایه دهم ویازدهم در دبیرستانهای نمونه دولتی و غیر انتفاعی
4)    تدریس آمار احتمال گروه یازدهم ریاضی در دبیرستان پیام جاوید 
5)    برگزاری همایش و کارگاه اقتصاد و آمار احتمال به صورت مجازی و در سطح کشور  

تالیفات : 

1)    نویسنده کتاب اقتصاد خرد و کلان  (انتشارات آرسا)
2)    نویسنده کتاب امار احتمال (انتشارات آرسا)
3)    عضو کمیته داوران اولین همایش ملی راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
4)      تدریس آمار احتمال  1و  2در دانشگاه الزهرا (س)
5)    برگزاری کارگاه اقتصاد سنجی در دانشگاه الزهرا (س)
6)    برگزاری کارگاههای آمار احتمال  1و 2

 

 

مطالب دیگر دبیران علوم انسانی

فروغ تیموریان

فروغ تیموریان

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
میترا چینی ساز

میترا چینی ساز

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
اصغر حجازیان

اصغر حجازیان

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
مهدی کاردان

مهدی کاردان

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
مهرداد امجدیان

مهرداد امجدیان

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
منوچهر_ ستینه

منوچهر_ ستینه

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
علی دانایی

علی دانایی

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر
علی نوری

علی نوری

  • دبیران علوم انسانی
اطلاعات بیشتر