روانشناسی کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف

روانشناسی عمومی یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که اهم آن بیشتر صرف شناخت مسائل مربوط به روانشناسی و علل رفتارهای انسان و چگونگی استفاده از روانشناسی درامر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادی و استثنائی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی اجتماعی می‌باشد.


 هدف

هدف عام از این برنامه ارائه معلومات و ایجاد مهارت‌های لازم در افرادی است که برای به عهده گرفتن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها آماده می شوند.
هدف خاص برنامه آماده‌سازی افرادی است که بتوانند مسئولیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها را در رشته‌ها و شاخه‌های روانشناسی به عهده گیرند.


نقش و توانایی‌ها

- ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه

- فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف روانشناسی عمومی

- قبول مسئولیت‌های خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی

- آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات پژوهشی و روانشناسی می‌شود

- آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی


ضرورت و توانایی

درحال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی عمومی و پژوهشی و آموزشی برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری، ضرورت فوری عاجل ایجاد چنین برنامه‌ای احساس می‌شود.

این کمبودهای حیاتی، جمهوری اسلامی ایران را موظف دارد که مساله تربیت متخصص در این زمینه و در این سطح و بالاتر از آن را به نحو بسیار جدی مورد عنایت و توجه قرار دهد.