زبان ادبیات عرب کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 

از همان زمان که ایرانیان دروازههای خود را بر روی سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسلام را پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و علاقهای فوقالعاده به فراگیری، ضبط و تدوین زبان و ادبیات عرب پرداختند،زیرا ایرانیان مانند همه مسلمانان پاک نهاد دیگر، زبان عربی را زبان قوم عرب نمیدانستند بلکه به این زبان به عنوان زبان قرآن و زبان بینالمللی اسلام ارج مینهادند تا جایی که به گفته بسیاری از مورخان و ادیبان، خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود اعراب به این زبان بوده است. مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند چرا که عربی زبان اول جهان اسلام و زبان فرهنگ و تمدن بیشتر کشورهای مسلمان است و ما برای اتحاد، همدلی و همزبانی با جهان اسلام و بهرهگیری از منابع اصلی اسلامی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام میشود همچنین تسلط بر زبان و ادبیات فارسی که از زبان و ادبیات عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، باید به زبان و ادبیات عرب مسلط باشیم. از همین رو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشورمان رشته زبان و ادبیات عربی ارائه میشود.
دانشجویزبانو ادبیاتعربیبا تاریخادبیاتعرب، متونمختلفنظمو نثر دورههایمختلف، فنترجمهاز عربیبهفارسیو بالعکس، علومبلاغیو عروضو قافیهدرزبانو ادبیاتعربآشنا میشود. به همین دلیل رشتهزبانو ادبیاتعربیدر دانشگاهها با کتابعربیکهدر آموزشو پرورشتدریسمیشود تا حدودیمتفاوتاستچوندر مدارس، عربیبیشتر درسقواعد و صرفو نحو استو تا حدودینیز دانشآموزانعلومانسانیبلاغتزبانعربیرا مطالعهمیکنند اما در دانشگاهبهزبانو ادبیاتعربیبهعنوانیکرشتهتخصصینگاهمیشود و دانشجویانبا دروسمتفاوتیاز جمله:تاریخادبیاتعربدر دورههایمختلفاعمازتاریخادبیاتعصر جاهلی، عصر اموی، عصر عباسی، دورهانحطاطو دورهمعاصر، متوننظمونثر در دورههایمختلفتاریخی، ادبیاتتطبیقی، نامهنگاریو خلاصهنویسی، مکالمه، انشا و فنترجمهآشنا میشوند.
علاقه وانگیزهدر رشتهزبانو ادبیاتعربیمثلسایر رشتهها حرفاولرا میزند. همچنیندانشجویزبانو ادبیاتعربیباید بهادبیاتفارسیو زبانعربیتسلطنسبیداشتهباشد و در کنار اینتوانمندیها اگر بهزبانعربیبهعنوانزبانوحینگاهکند، با عشقو علاقهبیشتریرشتهتحصیلیخود را ادامهمیدهد. زبانو ادبیاتعربیتنها رشتهزبانهایخارجهاستکهفقطاز داوطلبانگروهعلومانسانیدانشجو میپذیرد. زیرا زبانو ادبیاتفارسیو عربیوامدار یکدیگر هستند و ایندو زبانچناندرهم آمیختهاند کهبسیاریاز استادانو ادیبانما معتقدند زبانعربییکزبانبیگانهنیستو از همینرو در اکثر دانشگاهها رشتهزبانو ادبیاتعربیدر کنار رشتهزبانو ادبیاتفارسیدر دپارتماندانشکدهادبیاتقرار دارد. البتهبهاعتقاد کارشناسان، زبانعربیباید یکآزموناختصاصیداشتهو داوطلبانتمامیگروههایآزمایشیاجازهشرکتدر اینآزمونرا داشتهباشند، چونگاهیاوقاتیکداوطلبریاضیو فنی نیز بهرشتهزبانو ادبیاتعربیعلاقهمند استو مایلاستدر کنار رشتههایعلوم پایه یا فنی، اینرشتهرا نیز انتخابکند.
علاوهبر تدریسدر آموزشو پرورشو مؤسساتخصوصییکفارغالتحصیلتوانمند رشتهعربیمیتواند بهپژوهشو تحقیقدر زمینهزبانو ادبیاتعربیبپردازد. یکیاز مهمترینو اساسیترینمراکز جذبفارغالتحصیلاناینرشتهنیز وزارتآموزشو پرورشاست. همچنینفارغالتحصیلانیکهزبانعربیرا خوبفرا گرفتهاند، میتوانند در آزمونهایادارهفنیقوهقضائیهشرکتکرده، در صورتموفقیتبهعنوانمترجمرسمیدادگستریمجوز تأسیسدارالترجمهرا بگیرند. البتهدایرهاینکار بسیار محدود استو هر سالهقوهقضائیهبهتعداد محدودیاز متقاضیانمجوز میدهد. افرادینیز کهمایلند جذبمشاغلآزاد شوند ، میتوانند بهترجمهکتابهایعربیبپردازند. چونبازار کتابما نیاز مبرمیبهمترجمانیدارد کهبهزبانعربیو کار ترجمهمسلطباشند.