سوابق مدیریت:

۱- مدیر آموزش موسسه مرکز پیام فراگیر  از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴

۲- مدیر آموزش موسسه کانون همبستگی فرهنگیان ایران  از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶

۳-مدیرآموزش موسسه آموزش عالی آزاد راهیان کمال  از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷

۴-معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم(دانشپذیر) از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹

 ۵-مدیر موسسه آموزش عالی آزاد شایگان از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۱

۶-معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد مبین (سیمیا) از سال ۱۳۹۱ تا سال 1399

7- معاون آموزشی دبیرستان ملت

8-مدیر دپارتمان فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان از سال 1400

9- مدیر دپارتمان کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آموزش عالی آزاد هفتاد