معرفی رشته روانشناسی کارشناسی ارشد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

تعریف

روانشناسی عمومی یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که اهم آن بیشتر صرف شناخت مسائل مربوط به روانشناسی و علل رفتارهای انسان و چگونگی استفاده از روانشناسی درامر آموزش و پرورش و شناخت کودکان عادی و استثنائی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی اجتماعی می‌باشد.


 هدف

هدف عام از این برنامه ارائه معلومات و ایجاد مهارت‌های لازم در افرادی است که برای به عهده گرفتن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها آماده می شوند.
هدف خاص برنامه آماده‌سازی افرادی است که بتوانند مسئولیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها را در رشته‌ها و شاخه‌های روانشناسی به عهده گیرند.


نقش و توانایی‌ها

- ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و موسسات مربوطه

- فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف روانشناسی عمومی

- قبول مسئولیت‌های خدماتی و پژوهشی در موسسات دولتی

- آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات پژوهشی و روانشناسی می‌شود

- آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تامین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی


ضرورت و توانایی

درحال حاضر به علت کمبود بسیار شدید متخصص در سطوح مختلف در روانشناسی عمومی و پژوهشی و آموزشی برای مراکز تشخیص و درمانی در موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری، ضرورت فوری عاجل ایجاد چنین برنامه‌ای احساس می‌شود.

این کمبودهای حیاتی، جمهوری اسلامی ایران را موظف دارد که مساله تربیت متخصص در این زمینه و در این سطح و بالاتر از آن را به نحو بسیار جدی مورد عنایت و توجه قرار دهد.