معرفی رشته روانشناسی کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

گفته شده است که رویکرد نوین به روانشناسی از سال 1879، یعنی اندکی بیش از صد سال پیش آغاز شده است. آنچه نظام فلسفه قدیم را از روان شناسی جدید متمایز میسازد و پیدایش روانشناسی را به عنوان یک نظام مستقل و یک زمینه مطالعاتی علمی، متفاوت  نشان میدهد، رویکردها و فنون مورد استفاده در آن است. زمانی که پژوهشگران برای مطالعهی ذهن به مشاهدات دقیقاً کنترلشده و آزمایشگر روی آوردند، روانشناسی هویتی مستقل از ریشههای فلسفیاش کسب کرد.تا 80  سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روان شناس را فردی میدانستند که رویدادهای درونی، ذهنی ومغزی را مثل تصورات، خاطرات، افکار واحساسات مطالعه میکند. طبق این تعریف، روان شناسی شاخه ای از ذهنی ترین بخش دانش انسان, یعنی فلسفه بود. اما از اوایل قرن بیستم وبا پیشرفت سریع دو علم زیست شناسی وفیزیک، روان شناسی نیز مطالعه (زندگی روانی) را کنار گذاشت وبه مشاهده ومطالعه رفتار موجودات پرداخت. البته هنوز نیز روانشناسان فرآیندهای ذهنی را مطالعه میکنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات واحساسات بلکه به شیوه عینی وعلمیانجام میدهند. روانشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که هم به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده میپردازد وهم به فهم ودرک فرآیندهای ذهنی که مستقیماً قابل مشاهده نبوده و براساس داده های رفتاری وعصب زیست شناختی قابل استنباط است، توجه دارد.
امروزه روان شناسی با همه جنبه های زندگی ما ارتباط دارد وهر اندازه که جامعه پیچیده تر شود، روان شناسی نیز نقش مهمتری در حل مسائل آدمیبرعهده میگیرد. این به معنای فرصت های شغلی متنوع وگسترده برای فارغ التحصیلان رشته روان شناسی است. به گفته کارشناسان این رشته، آینده روان شناسی در کشور ما روشن وامید بخش است و فارغ التحصیلان این رشته باید آینده خودرا در فردا ببینند. چون کشورمـا یکی از کشورهای در حـال توسعه است وبـدون بهره گیری از شاخه های مختلف روانشناسی نمیتواند توسعه همه جانبه داشته باشد. از سوی دیگر کشورما، کشور جوانی است وامروزه یکی از دغدغه های خانواده ها، حفظ بهداشت روانی وبالا بردن سطح دانش فرزندانشان میباشد که این دومهم نیز به یاری شاخه های مختلف روان شناسی از جمله روان شناسی رشد و روان شناسی تربیتی امکان پذیر است.
فارغالتحصیلاندر اینرشتهمیتوانند فعالیتهایمقدماتیرا در زمینههایتشخیصو درماناختلالاتروانیدر مؤسساتعمومیو روانیو کلینیکهایروانپزشکیو سایر مراکز شبیهبهآنعهدهدار شوند  یا تدریس روان شناسی عمومی را در مراکز آموزشی به عهده گیرند یا به عنوان روان شناس مدرسه در مدارس همکاری داشته باشند.