مهندسی راه آهن کارشناسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

مهندسی  راه آهن- بهره برداری

این دوره بیانگر تکنولوژی علوم و روشهای بهره برداری ، شناسایی مسیرهای گوناگون راه آهن و مهارت در بهره گیری از اجزاء متشکل یک مجموعه راه آهن (انسان ،لکوموتیو، واگن،ماشین آلات خطی,ساختمان و تاسیسات، علائم و ارتباطات) بمنظور حصول حداکثـر کیفیـت و کمیـت خدمـات راه آهن می باشد.
هـدف از آمـوزش، تربیت کارشناسـان آگاه به مسـائل تکنولوژی و علـــوم بهره برداری و طراحی راه آهن های جدید از جمله اهداف این مجموعه در مرحله اول بوده و در جهت خودکفائی در صنعت عظیم راه آهن و آموزش افرادی است که ضمن نداشتن شناخت از برنامه ریزی های بهره برداری راه آهن جهت افزودن کیفیت و کمیت خدمات در بهره برداری مناسب از امکانات راه آهن تبحر کافی داشته باشند.

مهندسی  راه آهن- جریه

باپیشرفت سریع علـوم و تکنـولوژی در صنعـت راه آهـن و نقش سازنـده آن در توسعـه اقتصـادی کشورهـا ، بالطبع همسو با علوم، سیستمهای حمل و نقل و خدمات ریلی نیز گسترش یافته است.
درنتیجه اداره صحیح و مناسب اینگونه سازمانها بصورت سیستماتیک مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشرفته میباشد.
مقیاس حمل و نقل ریلی و خدمات آن چنان گسترشی یافته که رشته های مهندسی عمران , صنایع، مکانیک،برق و… پاسخگویی کلیه مسائل این سازمانها نمی باشد . برای جبران چنین کمبودی در قرن حاضر از پیوند رشتـه های گوناگون علوم و مدیریـت و روشـهای مهندسی ، رشته جدیدی بنام مهندسی جریه راه آهن بوحود آمده است.
رشته مهندسی جریه راه آهن با مسائلی از قبیل کنترل و هماهنگی فعالیتهای ریلی ، طراحی لکوموتیو و واگن، استفاده موثر از وسائط نقلیه ریلـی و ماشین آلات و افزایش کارآیی سازمـانهای در طرح و ایجاد یا بهبود سیستمهایی متشکل از انسان،وسـائل نقلیـه ریلـی،ماشین آلات ،لکوموتیو و واگن کمک موثری نماید.
این دوره بیانگر تکنولوژی و علوم و روشهای بهره برداری ، شناسایی مسیرهای گوناگون راه آهن و مهارت در بهره گیری از اجزا متشکل یک مجموعه راه آهن (انسان - لکوموتیو - واگن - ماشین آلات خطی - ساختمان و تاسیسات ، علائم و ارتباطات ) به منظور حصول حداکثر کیفیت و کمیت خدمات راه آهن می باشد.
هدف از آموزش مجموعه ، تربیت کارشناسان آگاه به مسائل تکنولوژی و علوم مکانیکی خاص و جدید راه آهن از جمله اهداف این مجموعه در مرحله اول و نهایتا خودکفایی در صنعت عظیم راه آهن می باشد.

خط و سازه های ریلی

مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه طراحی هندسی مسیر و زیرسازی و روسازی راهآهن و سازههای فنی گوناگون مانند پل، تونل و دیوار مطالعـه میکند.این رشته با این که دارای نقاط مشترکی با مهندسی عمـران است اما وجوه افتراق بسیـاری نیز با رشتـه عمـران دارد. برای مثال در رشته مهندسی عمران اطلاعاتی در زمینه هیدرولوژی، هیدرولیک و سازههای آبی داده میشود در حالی که یک مهندس خط و سازههای ریلی نیازی به این اطلاعات ندارد و در عوض باید در زمینه ناوگان و مسیر حرکت دروسی را بگذراند همچنین در زمینه زیرسازی و روسازی راه آهن و ابنیه فنی این مسیر لازم است که اطلاعات تخصصی داشته باشد چون ابنیه فنی که در خطوط راهآهن به کار میرود، تحت تأثیر نیروهای دینامیکی قرار می گیرند در حالی که سازه های متداول، رفتاری غیر از این دارند.