رشته فنی مهندسی رباتیک یکی از رشتههای میان رشتهای جدید در ایران میباشد. جدید بودنش میتواند بدلیل تاسیس در حداکثر ۱۵ سال گذشته باشد .مهندسی رباتیک شاخهای از مهندسی است که به طراحی و توسعه    روباتها و به خصوص، بازوهای صنعتی اختصاص دارد. رشته مهندسی رباتیک تلفیقی از رشته های مهندسی برق گرایش های الکترونیک و کنترل و مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات و مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار و هوش مصنوعی می باشد . چون در واحد های ارائه شده تمام دروس رشته های مذکور درس داده نمی شود ، بنابراین    نمی توان از یک مهندس رباتیک انتظار داشت به تمامی رشته ها مسلط باشد .  این رشته برای ساخت یک ربات صنعتی که در صنایع و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد به وجود آمده است و نه برای ساخت ربات های تفریحی وسرگرمی .
یک جمله معروف وجود دارد که می گوید : "مهندسی رباتیک ، بهشت ریاضیات است." یعنی تمام دروس رباتیک بر محور ریاضیات شکل گرفته اند.
 
امروزه کاربرد رباتیک و اتوماسیون درکارخانهها به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه صنعتی است. رباتها به ویژه در محیطهای خطرناک نظیر فضا، عمق زمین، ته دریا، محیطهای شیمیایی و دارای رادیواکتیو، نقش مؤثری در پیشبرد علم وتکنولوژی دارند. از همینرو رشته مهندسی رباتیک با بهرهگیری از امکانات و تواناییهای مجموعههای برق و مکانیک دانشگاهها تأسیس شده است.
ضرورت ایجاد رشته جدید کارشناسی مهندسی رباتیک در پاسخگویی به نیازهای امروز و فردا بیش از پیش احساس می شود. همگام با تحولات علمی و فنی و با توجه به نیازهای ملی و منطقه ای و در راستای توسعه صنعتی، رباتیک به عنوان یکی از اولویت های اساسی مطرح است. کاربردهای رباتیک و اتوماسیون در کارخانه ها به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه صنعتی و استفاده از رباتها با اهداف استراتژیک در عرصه های مختلف تحقیقات، اهمیت تربیت کارشناسان رباتیک را بیش از پیش مشخص می سازد.